חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

קבלת מידע ממניב – זוהי זכותכם על פי חוק!

על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק, כך שתיווצר שקיפות בפעילות הרשויות הציבוריות בישראל. הרשות מחויבת לספק את המידע המבוקש, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו.

חוק חופש המידע

בנוסף, מניב מעמידה לעיון הציבור מידע הנוגע לאיכות הסביבה, בהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט – 2009. לצפייה בדוחות:

דוח שנתי על פי חוק חופש המידע - לשנת 2019

בקשות לקבלת מידע:

 בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998, אזרח ישראלי או תושב המבקש לקבל מידע מהתאגיד, יפנה לממונה על חופש המידע במניב.

את הבקשה ניתן להפנות במספר דרכים:

  •  מילוי הטופס באתר משרד המשפטים, באופן מקוון 
  • הורדה ומילוי הטופס בקשה לקבלת מידע ושליחה באמצעות פקס או באמצעות דואר אלקטרוני, כפי שיוסבר בפסקה הבאה.

בקשות לקבלת מידע יש להעביר לממונה על חופש המידע במניב, עו"ד גיתית עייש, באחת הדרכים הבאות:

טלפון:  03-9483233
כתובת דואר אלקטרוני: meniv@meniv-rishon.co.il
פקס: 03-9483262
משלוח דואר: שולמית אלוני 10, ת"ד 8515, ראשון לציון, מיקוד: 7518302.
 
הטיפול בבקשה מותנה בתשלום אגרת בקשה וחתימה על התחייבות לשאת באגרות הטיפול וההפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪, למעט במקרים הקבועים בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999. ככל שהממונה על חופש המידע במניב תסבור, כי עלות הטיפול בבקשה תעלה על סכום ההתחייבות, תפנה למבקש המידע לקבלת אישורו לתשלום סכום אגרות הטיפול וההפקה המשוער. מצורף קישור לטופס.

תשלום אגרת הבקשה:

ניתן לשלם את האגרה במספר דרכים:

  •  באמצעות שיק על סך 20 ₪ , לפקודת מניב ראשון בע"מ, לכתובת שולמית אלוני 10, ת.ד 8515, ראשון לציון 7518302
  • באמצעות העברה בנקאית לחשבון 166843 בנק מזרחי (20) סניף 435
 
הממונה על חופש המידע בוחנת כל בקשה, ופועלת בהתאם לקבוע בחוק חופש המידע ובתקנות שהותקנו מכוחו.

מניב ראשון פועלת בהתאם להנחיות רשות המים והביוב:

  • לאתר רשות המים והביוב
  • לפניה לפניות הציבור ברשות המים:
    פקס:  03-7605702
    דואר: יחידת פניות הציבור, רשות המים, רחוב המסגר 14, ת.ד. 20365, תל אביב-יפו, 6120301-טלפון: 076-5300905