ISO - מדיניות האיכות

מדיניות האיכות

מדיניות ניהול איכות, בטיחות, סביבה, אנרגיה ואבטחת מידע


מניב ראשון בע"מ רואה עצמה כמודל איכותי ומוביל בתחום ניהול ופיתוח משק מים עירוני, ועל כן אנו מחויבים ל:

  • עמידה בדרישות הלקוח ומתן שירות איכותי – הנהלת הארגון ועובדיו מחויבים לביצוע הפעולות הנדרשות להשגת שיפור מתמיד בביצועי מערכת ניהול האיכות המשולבת.

  • עמידה ומילוי כל דרישות החוק, התקנים הרלוונטיים ונהלי החברה.

  • שמירה על בריאות ובטיחות עובדינו ומבקרינו- לשם כך, אנו מספקים סביבת עבודה בריאה ובטוחה, בודקים עצמנו באופן מתמיד, קובעים נהלים, שיטות עבודה, מעבירים הדרכות ומספקים ציוד עבודה מתאים.

  • מזעור השפעותינו השליליות על הסביבה – אנו פועלים לשילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות העסקיות בארגון.

  • השגת חיסכון אנרגטי- לשם כך, אנו בוחנים תהליכים, אוספים נתונים באופן שוטף, ומשתמשים בידע זה לקביעת יעדים והשגת שיפור מתמיד בביצועים האנרגטיים, לביצוע רכש של ציוד יעיל אנרגטי, וקביעת סדרי הפעלה חסכוניים.

  • שמירה על מידע ופרטיות לקוחותינו - המידע האגור במערכות הארגון הינו משאב קריטי, עיקרי ובעל ערך מהותי לפעילות החברה. על כן, ההגנה על המידע, שמירתו, מניעת שיבושו ומניעת שימוש לא ראוי בו מהווים מטרה מרכזית עבור הנהלת החברה.