ISO - מדיניות האיכות

מדיניות האיכות

​מחויבים לעמידה בדרישות כל דין ולתקני האיכות

אנו במניב ראשון, פועלים למילוי כל דרישות החוק החלות על הארגון. הארגון פועל לזיהוי דרישות החוק ודרישות אחרות ישימות ומקים מנגנונים לאכיפת הציות להם. מעבר לעמידה בדרישות החוק, אנו פועלים בהתאם לדרישות התקינה המחייבת ובהתאם לתקנים נוספים לניהול איכות, בטיחות, איכות הסביבה וניהול אנרגיה.

מחויבים לשמירה על בריאות עובדינו ובטיחותם

אנו במניב ראשון, מאמינים כי הנכס החשוב ביותר שיש לנו כארגון, הינו האנשים הפועלים בארגון. כדי לשמור על בריאותם ובטיחותם של עובדינו, אנו מספקים להם סביבת עבודה בריאה ובטוחה ובודקים את עצמנו בנושא זה באופן מתמיד. אנו מאמינים כי האחריות בנושא זה הינה אחריות משותפת לארגון ולעובדיו, ולכן מקצים משאבים מתאימים ליצירת סביבה בריאה ובטוחה, קידום אורח חיים פעיל ובריא ויצירת מודעות וידע בקרב העובדים, ובהתאם מצפים מעובדינו להתנהגות אחראית ובטוחה.

מחויבים למזער השפעותינו השליליות על הסביבה

אנו במניב ראשון, רואים בשמירה על הסביבה בה אנו חיים ופועלים ערך יסוד ומאמינים כי זוהי אחריותנו לפעול למען הקטנת טביעת הרגל הסביבתית של פעילויותינו. לשם כך, אנו בוחנים את תהליכי העבודה ואופן ההפעלה של מערכי התפעול ומשתמשים בידע זה למזעור השפעות הסביבתיות של הארגון. מתוך הבנה זו, אנו פועלים לשילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות העסקיות שלנו, וכן פועלים לחסכון מרבי של משאבים הנצרכים בפעילויות.

מחויבים להשגת חיסכון אנרגטי 

אנו במניב ראשון, רואים את תחום האנרגיה כמשמעותי ביותר בפעילות הארגון. לשם כך, אנו בוחנים את תהליכי העבודה, את אופן הפעולה של מערך התפעול ואוספים נתונים באופן שוטף, ומשתמשים בידע זה לקביעת יעדים והשגת שיפור מתמיד בביצועים האנרגטיים, לביצוע רכש של ציוד יעיל אנרגטי, וקביעת סדרי הפעלה חסכוניים.

מחויבים למימוש, הטמעה ולשיפור ביצועי מערכות ניהול האיכות

אנו במניב ראשון, מאמינים כי יישום אמיתי של מערכת ניהול איכות משולבת יכולה להתממש רק מתוך תרבות ארגונית תומכת המשולבת במחויבות אישית של כל אחד ואחד מעובדינו. לכן, אנו מבססים את תרבות האיכות של החברה על עדכון, שיתוף, הקניית ידע ומיומנויות נדרשים לעובדינו ומעודדים מצוינות בנושאים אלו. אנו פועלים להקצאת משאבים מתאימים ליישום מערכות ניהול הסביבה, הבריאות, והבטיחות ולזיהוי, הערכה ובקרת סיכונים. אנו מאמינים בלמידה הדדית והעברת ידע הנוגע להתנהלות מיטבית ומיישמים זאת גם בנושאי איכות הסביבה, בריאות ובטיחות. הנהלת הארגון ועובדיו מחויבים לביצוע הפעולות הנדרשות להשגת שיפור מתמיד בביצועי מערכת ניהול האיכות המשולבת. לצורך כך, אנו מחליטים על מטרות לשיפור בתחומי הפעילות המרכזיים, על יעדים מדידים אשר מייצגים את מטרות אלו ועל תכניות עבודה שיקדמו אותנו לעמידה ביעדים שהוצבו.