ניטור שפכי תעשיה

ניטור שפכי תעשיה

ניטור שפכי תעשיה

​בסוף שנת 2011 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011 (להלן: "כללי השפכים"), הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא יגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן מניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

מה אומרים הכללים לגבי הזרמת שפכי תעשייה?

 • נאסר על מפעל להזרים למערכת הביוב העירונית, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כפי שהם מוגדרים בכללי השפכים.
 • נאסר על מפעל להזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כפי שהם מוגדרים בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מהתאגיד ומהמשרד להגנת הסביבה.
 • על התאגיד לערוך ניטור ובקרה דו – שנתית ביחס לשפכי המפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר ראשון לציון, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדיגום.
 • על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע – 2009 (להלן: "כללי התעריפים").
 • במידה והבדיקות העלו, כי המפעל מזרים "שפכים חריגים" ו/או "שפכים אסורים להזרמה", יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים, שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים.
 • מפעל רשאי להגיש אחת לשלוש שנים בקשה להזרמת שפכים חריגים. על הבקשה להיות מנומקת וערוכה על פי נוסח טופס 2 שבתוספת הרביעית לכללי השפכים. 
 • תוצאות הניטור מפורסמות באתר של מניב:
  בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט – 2009, מפרסמת מניב באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים, אשר נערכים במפעלים הכלולים בתכנית הניטור. מפעלים הכרוכים בתכנית הניטור אך מתנגדים לפרסום המידע, רשאים להודיע לנו על כך, בצירוף נימוקים להתנגדותם.
ניטור שפכי תעשיה

תוכנית ניטור ובקרת שפכי תעשייה עדכנית לשנת 2021-2022

תוכנית ניטור שפכי תעשייה לשנת 2021-2022


לתוכניות ניטור ובקרת שפכי תעשיה משנים קודמות, לחץ כאן.התקנת מונע זרימה חוזרת (מז"ח)

מכשיר מונע זרימה חוזרת מיועד למנוע זיהום מים ברשת העירונית. חדירת מזהמים למערכת המים פוגעת באיכות המים ועלולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.

משרד הבריאות מחייב התקנת מז"ח אחרי מד המים ובראש מערכת אספקת המים, באמצעות מתקין מוסמך, כאמור בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1991 (לקשר לתקנות).

היכן חלה חובת התקנת מז"ח:

 • גינות – במערכות דישון באמצעות מערכת המים
 • בריכות פרטיות וציבוריות
 • מעבדות
 • תחנות דלק
 • מתקני שטיפת מכוניות
 • בתי דפוס
 • מפעלי יצור ועיבוד מתכות
 • כל עסק המשתמש במים ליצור

בראשון לציון ישנם בתי עסק המחויבים בהתקנת המכשיר. מניב פועלת נמרצות על מנת שמז"ח יותקן בכל בתי העסק הללו בכדי לשמור על הסביבה.

כמה נתונים חשובים על התקנת מז"חים בבתי עסק בראשון לציון:

 • בתי העסק העירוניים, בהם מותקן המכשיר, מחויבים לבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך ולהעביר את תוצאות הבדיקה למניב.
 • בעל עסק המחויב במז"ח יבצע מידית את כל הנדרש ממנו, על פי ממצאי הבדיקה השנתית.
 • מניב רשאית להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק, בו מותקן מז"ח או שחלה עליו חובה להתקינו, ולבדוק האם הותקן המכשיר, וכן לוודא את תקינותו.
 • בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, יגיש בעל העסק אישור מטעם מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח ובדיקתו על פי התקנות. קבלת אישור שנתי במעקב של אגף רישוי עסקים בעירייה ומניב, העתק נשלח גם למשרד הבריאות.
 • מניב תהא רשאית לנתק את אספק המים לעסק ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר לפי דין, כנגד בעלי עסקים שלא יפעלו לפי האמור לעיל.
 • ניתן להגיש בקשה לפטור מהתקנת מז"ח למשרד הבריאות : טופס פטור למזח 2014.

 בעלי עסקים המעוניינים לקבל מידע אודות המז"ח מוזמנים לפנות אלינו באחת הדרכים הבאות:

פניה למוקד בירורים טלפוני: 1-800-351-110 (חינם מטלפון קווי בלבד) -
ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 22:00.
יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 עד 12:00.

פניה דרך אתר האינטרנט של מניב: לחצו כאן

 פניה דרך כל אחד משלושת מרכזי השירות של מניב:

סניף רמת אליהו,  זלמן שניאור 23:
ימים א', ג', ד', ה' - 08:30 עד 14:30.
יום ב' - 08:30 עד 12:00, 16:00 עד 18:30.

סניף הכרמל 20, בניין עיריית ראשון לציון, קומת הגלריה:
ימים: א', ג', ד', ה' -  08:30 עד 15:00.
יום ב' - 08:30 עד 12:00, 16:00 עד 18:30.
ביום ד' בשעות 16:00 עד 18:30.

לקבלת מידע חיוני נוסף אודות התקנת מז"חים כנסו לאתר משרד הבריאות.