הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

חשבון מים אינטראקטיבי

אנא בחר אזור בחשבון למטה על מנת לצפות בהסבר תחת התמונה.
לחץ להרחבה בנושא - פרטים כלליים

פרטים כלליים


תכנון ואפיון - דבי פישמן, עיצוב גרפי - דפוס ספידגן, כל הזכויות שמורות.

תאריך הדפסה:

התאריך בו הודפס חשבון החיוב המים והביוב התקופתי

תקופת החשבון:

התקופה אליה מתייחס החשבון (חודשי החשבון).

תקופת הצריכה:

התאריכים אליהם מתייחס החשבון (חודשי החשבון).

סה"כ ימי השימוש:

סך הימים אליהם מתייחס החשבון.

1. פרטי הנכס

כתובת הנכס:

כתובת הנכס המחויב.

מס' הנכס :

מספר ייחודי של הנכס במערכות התאגיד

סוג השימוש בנכס :

סוג הנכס מתאר אם מדובר בנכס למגורים או לשימוש אחר (למשל עסקים, תעשייה, מגרשים ועוד)

גוש וחלקה :

מספר שנקבע ע"י רשם המקרקעין ומשמש לזיהוי מיקום הנכס

גודל :

גודל הנכס במ"ר

2. פרטי חשבון

מס' לקוח :

מס' ת.ז/ ח.פ המזהה את הלקוח במערכות התאגיד

מס' מסלקה :

המספר המזהה של החשבונית במערכת, נועד לזהות את החשבון בעת התשלום.

מס' נפשות :

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור של צרכן המים, ע"פ הצהרתו.

זכאים להטבה :

אוכלוסיות מיוחדות זכאיות לתוספת של עד 3.5 מ"ק בחודש בתעריף 1 (נמוך).

כמות מים בהטבה (במ"ק) :

כמות המים המקסימלית לניצול, הניתנת לאוכלוסיה מיוחדת בתעריף 1 (נמוך) בתקופת החשבון.

כמות מים בהטבה שנוצלה (במ"ק) :

כמות המים בהטבה מיוחדת שניצלת בתקופת החשבון.

לחץ להרחבה בנושא - 3. כמה מים צרכת?

3. כמה מים צרכת?

סוג מד –

אפיון סוג המד – פרטי או משותף

מד פרטי (דירתי) -

מודד את כל צריכת המים הפרטית של צרכן מסויים בנכס בו הוא מתגורר.

מד משותף (ראשי) -

מודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים פרטי אחד.

מספר מד -

מספר סידורי המופיע על גבי מד המים הפרטי והמשותף.

תאריך קריאה קודמת -

התאריך בו נקרא מד המים בתקופת החיוב הקודמת.

תאריך קריאה נוכחית -

התאריך בו התקיימה קריאת מד המים הנוכחית

סוג קריאה/ הערכה -

מציין האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה בהערכה שלא לפי קריאה בפועל של מד המים. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים, המד תקול או למשל שימוש במים ללא מדידה.

תיאור סיבת הערכה -

ציון הסיבה לחיוב הערכת צריכת המים.

קריאה קודמת -

קריאת מד בתקופת החיוב הקודמת, או קריאת המד במעמד סגירת החשבון של הצרכן הקודם.

קריאה נוכחית -

קריאת מד המים האחרונה כפי שהופיעה על גבי מד המים.

סה"כ כמות שנצרכה במ"ק –

כמות המים שצרכת בתקופת חשבון זה ע"פ קריאת מד המים הפרטי שלך

סה"כ הפרשי מדידה (צריכה משותפת) במ"ק -

ההפרש שבין כמות המים שעברה במד המים המשותף בנכס לבין כמות המים שנמדדה בכל המדים הדירתיים בנכס.
סה"כ כמות הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימושים לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

חלקך בהפרשי המדידה –

חלקך היחסי מסה"כ הפרשי המדידה (צריכה משותפת) שנמדדו במד המים המשותף בתקופת חשבון זו. בדר"כ חלוקה זו מתבצעת באופן שווה לכל דייר.

סה"כ צריכה (במ"ק) -

סך הכל צריכתך הפרטית וחלקך היחסי בהפרשי המדידה (צריכה משותפת)

לחץ להרחבה בנושא - תעריפים

תעריפים

4. גרף השוואה

הגרף משקף את צריכת המים הפרטית והמשותפת בשנה האחרונה, בנוסף לתקופת החשבון הנוכחית המוצגת בעמודות השמאליות בגרף.

5. כמה זה עולה לתקופת החשבון

עריפי המים נקבעים על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב ומפורסמים במסגרת כללי תאגידי מים וביוב. צריכה למגורים כוללת שני תעריפים:

  • תעריף 1 (כמות מוכרת) הוא תעריף נמוך יותר עבור 7 מ"ק הראשונים לחודשיים לנפש (כפי שהצהרתם בנכס).
  • תעריף 2 (כמות נוספת) הינו עבור יתרת
  • כמות המים שנצרכה בנכס.
  • התעריף לנכס שאינו משמש למגורים הינו תעריף אחיד וקבוע למעט נכסי תעשייה וחקלאות המוכרים ככאלה ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

סכום החיוב הנו סכום המכפלות של צריכת המים בתעריפי המים.

לחץ להרחבה בנושא - מידע אישי

מידע אישי

6. הודעות אישיות

הודעות אישיות כגון הודעת על קבלת תשלום באינטרנט, חג שמח ועוד.

7. סיכום החיובים והזיכויים

תאור החיוב/זיכוי

ביאור מילולי לחיוב או זיכוי.

סוג שרות:

  • תיאור מספרי לשירות בגינו מתקיים החיוב.
  • סכום השירות ללא מע"מ
  •  מע"מ
  • סה"כ לתשלום כולל מע"מ
  • לתשומת ליבך, במידה וקיימת בחשבונך יתרת זכות, היא תופיע בטבלה זו

תאריך אחרון לתשלום

התאריך האחרון לתשלום השובר, שלאחריו יחוייב בריבית פיגורים.

לחץ להרחבה בנושא - הודעת זיכוי (שובר לתשלום)

הודעת זיכוי (שובר לתשלום)

ספח התשלום:

הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת לתאגיד מניב. החלק העליון שמעל השובר לתשלום הוא החשבונית של הלקוח שלאחר התשלום משמשת כחשבונית מס.

חשבונית מס מס':

מספר סידורי של החשבונית.

שם:

שמו של הצרכן הרשום.

כתובת:

כתובתו של הצרכן הרשום. הכתובת אליה נשלח שובר התשלום.

מס' זיהוי מים:

מספר המשמש את התאגיד לזיהוי הצרכן מתוך מערכת מדי המים ברשומות התאגיד.

מס' לקוח:

מס' ת.ז/ ח.פ המזהה את הלקוח במערכות התאגיד

מס' נכס:

מספר ייחודי של הנכס במערכות התאגיד

מס' מסלקה:

המספר המזהה של החשבונית במערכת, נועד לזהות את החשבון בעת התשלום.

QR לתשלום:

לנוחותך, ניתן לשלם את החשבון בצורה מהירה ע"י סריקת הQR CODE באמצעות אפליקציית סריקה.

מספר חשבון בבנק הדואר:

מספר החשבון אליו נסלקים שוברי התשלום.

סה"כ לתשלום כולל מע"מ:

סך התשלומים בתוספת מע"מ

תאריך אחרון לתשלום:

התאריך האחרון לתשלום השובר, שלאחריו יחוייב פיגור בתשלום בריבית.

 
חשבון מים אינטראקטיבי