הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

חשבון מים אינטראקטיבי

אנא בחר אזור בחשבון למטה על מנת לצפות בהסבר תחת התמונה.
לחץ להרחבה בנושא - מבוא

מבוא

​תקופת חשבון:

התקופה אליה מתייחס החשבון (חודשי החשבון).

מספר בדיקות בקטריאליות שבוצעו:

מספר הבדיקות  הבקטריליות שבוצעו במהלך הרבעון האחרון.

התפלגות התוצאות - תקינות/חריגות:

מספר בדיקות לא תקינות במהלך הרבעון.

דו"ח איכות המים לחודשים:

החודשים אליהם מתייחסת הבדיקה.

חשבונית מספר:

מספר סידורי של החשבונית.

תאריך חיוב עברי:

מועד הפקת החשבונית תאריך עברי.

תאריך חיוב לועזי:

מועד הפקת החשבונית תאריך לועזי.​

לחץ להרחבה בנושא - פרטי המשלם והנכס

פרטי המשלם והנכס

​מספר משלם:

מספר ת.ז\ ח.פ. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.

שם וכתובת המשלם:

שמו וכתובתו של הצרכן הרשום. הכתובת אליה נשלח שובר התשלום.

מיקוד:

מיקוד כתובת המשלם.

סיווג צריכה:

תיאור סיווג הצריכה לצורך חיוב על פי תעריפי המים הרלוונטיים.

מהות:

קוד המאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים- מגורים, בניה, מסחר מלאכה, מקוואות, בתי חולים, תעשיה וחקלאות.

מספר נפשות:

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור של צרכן המים, על- פי הצהרתו.

מספר נכס:

מספר ייחודי של הנכס במערכת המחשוב של התאגיד.

כתובת הנכס:

הכתובת בה מצוי מד המים ו\או חיבור המים  ו\או הצרכן הרשום (המשלם).

גוש:

מספר שנקבע  ע"י רשם המקרקעין ומשמש לזיהוי מיקום הנכס על מפה.

חלקה:

מספר שנקבע  ע"י רשם המקרקעין ומשמש לזיהוי מיקום הנכס על מפה.

גודל:

גודל הנכס נלקח מתוך רשומות הארנונה והינו חסר משמעות בעניין חיוב המים.

סוג נכס:

סוג הנכס קובע באם מדובר בנכס למגורים או אחר (עסקים\תעשייה\מגרשים וכו'). ​

תיאור נכס:

תיאור סיווג הנכס הרשום במערכת העירונית.

מספר זיהוי מים:

מספר המשמש את התאגיד לזיהוי הצרכן מתוך מערכת מדי המים ברשומות התאגיד.

סוג מונה:

איפיון סוג המונה - מד משוייך (דירתי-פרטי) או משותף (מד ראשי).

לחץ להרחבה בנושא - פרטי קריאות

פרטי קריאות

​מונה משוייך/דירתי (פרטי):

מונה מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסויים בנכס מסויים.

מונה ראשי:

מונה מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משוייך  אחד.

מספר מונה:

מספר סידורי המופיע על גבי מונה המים המשויך  והמונה הראשי.

קריאה קודמת:

קריאת מונה אשר נקראה בתקופת החיוב הקודמת, או קריאת המונה במעמד סגירת החשבון של הצרכן הקודם.

קריאה נוכחית:

קריאת מונה המים האחרונה כפי שהופיעה על גבי מונה המים.

תאריך קריאה קודמת:

התאריך בו נקרא מונה המים בתקופת החיוב הקודמת.

תאריך קריאה נוכחית:

התאריך בו התקיימה קריאת מונה המים הנוכחית

סוג קריאה:

 מציין האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה בהערכה שלא לפי קריאה בפועל של מונה המים . הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים, מונה תקול, שימוש במים ללא מדידה.

קוד הערכה:

במידה ולא נקרא מונה המים מסיבה כלשהי נרשם קוד (1) המציין כי צריכת המים היא הערכה ולא קריאה מדויקת.

תיאור הערכת צריכה:

ציון הסיבה לחיוב הערכת צריכת המים.

סה"כ כמות הפרשי מדידה:

ההפרש שבין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שנמדדה בכל המדים הדירתיים בנכס. סה"כ כמות הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימושים לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

מספר מונה שפורק:

מספר המד שפורק טרם התקנת המד הנוכחי.

קריאה קודמת לפירוק:

קריאת המד האחרונה טרם פירוק המד.

קריאת פירוק מונה:

קריאת  מד המים  בעת שפורק.

הפרשי צריכה ממונה שהוחלף\תוספת הערכת צריכה:

מציין את פרטי המונה (המשוייך או הראשי) הקודם, במידה והוחלף במהלך התקופה האחרונה\מספר המונה שפורק בתקופת חיוב קודמת\קריאת המונה בעת פירוקו\צריכת המונה עד לפירוקו.

לחץ להרחבה בנושא - נתוני צריכת המים

נתוני צריכת המים

​מונה משוייך/דירתי (פרטי):

מונה מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסויים בנכס מסויים.

מונה ראשי:

מונה מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משוייך  אחד.

צריכה פרטית:

הצריכה המחויבת במונה המים המשוייך (פרטי)  על פי ההפרש בין קריאת מונה המים הנוכחית לקריאת מונה המים הקודמת.

הפרשי מדידה:

חלקו היחסי של הצרכן בחלוקת סה"כ הפרשי המדידה אשר נמדדו בין צריכת המונה הראשי לבין צריכת המונים המשוייכים (פרטיים) בנכס.

צריכה כוללת:

סה"כ הצריכה לחיוב בחשבון התקופתי הכוללת את הצריכה הפרטית ואת חלקו של הצרכן בהפרשי המדידה.

מספר ימי צריכה:

מספר הימים שבין תאריך הקריאה הקודמת ובין תאריך הקריאה הנוכחית.

פירוט חיובי המים:

תעריפי המים נקבעים ע"י רשות המים שהינה רשות ממשלתית. סכום החיוב הנו המכפלה של כמות הצריכה הכוללת שנצרכה בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.
צריכה למגורים כוללת שני תעריפים בלבד של מים: תעריף ראשון (כמות מוכרת) ותעריף שני (כמות נוספת). התעריף הראשון מתייחס לכמות של 3.5 מ"ק ראשונים לחודש כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. התעריף השני מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.
עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף 2 לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
למידע נוסף על תעריפי המים: www.water.gov.il

כמות:

כמות המים \ ביוב שנרשמה.

תעריף בש"ח(כולל מע"מ):

עלות לכל מ"ק צריכה.התעריף נקבע ע"י המחוקק.

לחץ להרחבה בנושא - התפלגות צריכות מים

התפלגות צריכות מים

​גרף:

מציג את התפלגות צריכת המים הפרטית והמשותפת (הפרדי מדידה) בתקופות החשבון הנוכחית והאחרונות.

לחץ להרחבה בנושא - סה"כ חיוב תקופתי בש"ח

סה"כ חיוב תקופתי בש"ח

הסכום:

הסכום בגין סוג שירות מסוים דוגמת מים \ ביוב וכו' .

סוג שירות:

תיאור מספרי לשירות בגינו מתקיים החיוב.

תאור שירות:

ביאור מילולי לסוג השירות.

סימננו:

תיאור מספרי לפעולה בחשבון.

תאור הפעולה:

ביאור מילולי לסיממנו. 

הסכום לתשלום:

ס"ה הסכום לתשלום.

מס' מסלקה:

מס ייחודי לכל שובר.

יום ערך אחרון לתשלום:

חסר  היום האחרון לתשלום השובר שלאחריו יחוייב פיגור  בתשלום בריבית.

לחץ להרחבה בנושא - הערות והודעות לצרכן

הערות והודעות לצרכן

לחץ להרחבה בנושא - הודעת זיכוי

הודעת זיכוי

ספח התשלום:

הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר, ספח זה הוא הקבלה הנשלחת לתאגיד מניב. הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח שלאחר התשלום משמש כחשבונית מס.

שם וכתובת המשלם:

שמו וכתובתו של הצרכן הרשום. הכתובת אליה נשלח שובר התשלום.

מיקוד:

מיקוד כתובת המשלם.

מספר משלם:

מספר מזהה דוגמת  ת.ז\ ח.פ. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם כצרכן .

מספר נכס:

מספר ייחודי של הנכס במערכת המחשוב של התאגיד.

מספר זיהוי מים:

מספר המשמש את התאגיד לזיהוי הצרכן מתוך מערכת מדי המים ברשומות התאגיד.

מס' חשבון בבנק הדואר:

מספר החשבון אליו נסלקים שוברי התשלום.

תקופת מים וביוב:

חודשי החיוב אליהם מתייחס השובר.

הסכום לתשלום:

ס"ה לתשלום בגין החשבון.

מספר מסלקה:

המספר המזהה של החשבונית במערכת, נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.

 
חשבון מים אינטראקטיבי