מקבץ שאלות ותשובות בענייני המים בראשון לציון

שאלות ותשובות

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם את השאלות המרכזיות והתכופות בהן אנו נתקלים בעבודתנו היומיומית.

מי מפקח על פעילות מניב?

חברת מניב היא תאגיד המים, הניקוז והביוב של העיר ראשון לציון. החברה החלה את פעילותה בשנת 2002 מתוך מטרה לספק לתושבי ראשון לציון מערכות מים, ניקוז וביוב בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בארץ ובעולם.

מניב הוקמה בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, ופועלת מכוח רישיון שניתן לה מכוח חוק זה..

פעילות מניב מפוקחת על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, והיא פועלת בהתאם להנחיות הרשות והממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב.

 

מי קובע את תעריפי המים והביוב?

תעריפי המים נקבעים על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב ומפורסמים במסגרת כללי תאגידי מים וביוב.

תעריפי צריכת מים למגורים נחלקת לשניים:

• "כמות מוכרת" (התעריף הנמוך) - עבור 7 מ”ק לחודשיים לנפש, על פי כמות הנפשות שהוצהרה בנכס.
• "כמות נוספת" (התעריף הגבוה) - עבור יתרת כמות המים שנצרכה בנכס.

התעריף לנכס שאינו משמש למגורים הינו תעריף אחיד וקבוע.

למידע נוסף אודות תעריפי המים: לחצו כאן

* סכום החיוב עבור הביוב מגולם בתעריף המים.

 

מהי כמות המים המוגדרת "כמות מים לנפש- כמות מוכרת"?

כל נפש זכאית ל- 3.5 מ"ק לחודש ולא פחות מ 7 מ"ק לחודשיים וזאת בתעריף מופחת.

 

כמה מים צורך אדם ליום?

ממוצע הצריכה היומי של אזרח מדינת ישראל הינו 160 ליטר ליום.

השימוש במים משתנה בהתאם לצריכה האישית.

 

כיצד מעדכנים מספר נפשות בנכס?

על מנת לעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס עליכם להעביר אלינו את המסמכים הבאים:

• טופס הצהרה בדבר מספר הנפשות מלא וחתום ע”י המחזיק בנכס, הרשום ע”ג חשבון המים. למילוי הטופס לחץ כאן.
• תצלום ספחי תעודת זהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין-  התשכ”ה – 1965 , של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת הדיור, המעידה על שמם ומקום מגוריהם.

* ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים-  יש לצרף את ספחי תעודת הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

את המסמכים ניתן לשלוח באחת הדרכים הבאות:
טופס מקוון: לחץ כאן
בדואר אלקטרוני: meniv@meniv-rishon.co.il
בפקס: 03-9483262
בדואר: שדרות היובל, ת"ד 8515 ראשון לציון, מיקוד: 7518302.

* חשבון המים של צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר הנפשות יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

 

אני מקבל קיצבה מביטוח לאומי – האם מגיעה לי הטבה כלשהי בתעריף המים?

מידע בדבר מתן הטבה לאוכלוסיות מיוחדות ניתן למצוא כאן

 

עברתי דירה – מה עלי לעשות?

במידה ומתבצעת החלפת מחזיקים בנכס, מכל סיבה שהיא, חלה חובה על המחזיק היוצא ועל המחזיק הנכנס לבצע סגירה של חשבון המים. כיצד עושים זאת?
עליכם להגיע למשרדינו ולמסור לנו קריאה של שעון המים ביום העזיבה וכן לשלם את חשבון המים הנותר, זאת במקביל לפעולות המבוצעות בעירייה.

כל עוד לא התקבלה הודעה על כך במשרדי מניב, גם אם נמסרה על כך הודעה לעירייה מבלי שנמסרה הודעה דומה למניב, יישא המחזיק הרשום בנכס בחובת התשלום.

 

מה תפקידו של מד המים הראשי בבניין?

מד המים הראשי בבניין מודד את סך כמות המים, שסופקה לבניין בו קיים יותר ממד מים אחד. 
לדוגמה: המד יותקן בבניין מגורים, בו ישנן מספר דירות, וימדוד את כמות המים המסופקת לכל  הדירות ולכל השימושים בבניין כגון: השקיה, שטיפת חדרי מדרגות ועוד.

 

מהו מד מים משויך?

מד מים משויך מודד את צריכת המים של צרכן בנכס אליו מחובר המד. הוא מודד את כמות המים אשר עברה במד המים במטרים מעוקבים (מ"ק).

חשבון המים הדו חודשי מוגש לצרכן אליו משויך המד. 

 

איך מחושבת צריכה פרטית?

צריכה פרטית היא הצריכה, שנמדדה במד המים המשויך על פי קריאת מונה או הערכת צריכה. צריכה הינה ההפרש בין שתי קריאות מד המבוצעות מידי כחודשיים.

 

מהם הפרשי מדידה (צריכה משותפת)?

הפרשי מדידה (צריכה משותפת) הינם ההפרש בין הצריכה, שנמדדה במד המים הראשי בתקופת החיוב, לבין סך הצריכות, שנרשמו במדי המים המשויכים, כפי שנמדדו באותה תקופה.
הפרשי המדידה (צריכה משותפת) מתווספים לצריכה הפרטית ומחושבים לפי חלוקה שווה בין כל הצרכנים במבנה או ע”פ הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ”ט  1969 - ובתנאי שהוצגו לתאגיד המסמכים כמתבקש בסעיף 2.1 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שהתאגיד מחויב לספק לצרכניו) תשע”א – 2011.

 

מדוע מופיעים בחשבון המים גם הפרשי מדידה וגם צריכה פרטית?

חשבון המים הינו סיכום של שתי צריכות: פרטית והפרשי מדידה (צריכה משותפת).

 

איך מחושב חשבון המים?

התאגיד מחייב את הצרכן בגין צריכת מים פרטית ובגין הפרשי המדידה שנרשמו.
תעריפי המים זהים הן לצריכה פרטית והן להפרשי המדידה.

חשבון המים מחושב לפי מכפלת תעריפי המים בכמויות המים, שנמדדו במהלך תקופת החיוב, כלומר: תעריפי המים X  כמויות המים שנמדדו במהלך תקופת החיוב = חשבון המים.

 

איך קוראים את חשבון המים?

להסבר אינטראקטיבי על קריאת חשבון המים לחצו כאן

 

כיצד אוכל לערער על סכום החיוב בחשבון המים?

אם הנך סבור, כי חויבת בסכום שאינו תואם את היקף הצריכה שלך, באפשרותך להגיש בקשה לעריכת בירור- לחץ כאן להגשת בקשה.

את הטופס ניתן להגיש תוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום בחשבון.

אנו מתחייבים להשיב  לפנייתך תוך 14 ימי עסקים.

 

ברצוני לקיים בירור חשבון מים- למי פונים ומה עלי להביא איתי?

באפשרותך לפנות אלינו בכמה דרכים:

1. פניה למוקד בירורים טלפוני: 1-800-351-110.
2. פניה דרך אדואר אלקטרוני: meniv@meniv-rishon.co.il
3. פניה דרך כל אחד משלושת מרכזי השירות של מניב הממוקמים ב:

• רמת אליהו, רח' זלמן שניאור 23.
• רח' גולדה מאיר 11.
• רח' הכרמל 20, בניין עיריית ראשון לציון, קומת הגלריה.

לכתובות וטלפונים לחץ כאן.

* בכל פניה לבירור חשבון המים יש למסור קריאת מונה עדכנית ליום הבירור ולציין את מספר המשלם ומספר הנכס, המופיעים בגוף החשבון.

 

מתי מתבצעת הערכת צריכה?

במקרים בהם אין גישה למד המים הראשי ו\או המשויך, ישלח לצרכן חשבון המבוסס על הערכת צריכה ולא על נתוני הצריכה בפועל.
כאשר קיימים בידי התאגיד נתוני צריכת המים הרגילה של הצרכן, תבוצע ההערכה על פי נתונים אלו.

* המחוקק מגדיר צריכה רגילה כצריכת המים שנמדדה במד בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
ובהעדר תקופה מקבילה כאמור-הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות.

כאשר אין גישה למד המים בנסיבות שאינן תלויות בתאגיד (למשל: כלב נושך, חצר סגורה, צמחייה סבוכה וכדומה), מאפשר התאגיד לצרכן להסיר את המכשול המונע גישה למד המים או לתאם ביקור מיוחד לצורך קריאת מד המים (להכניס קישור לטופס המקוון: בקשה להפקדת מפתח/קוד כניסה לשער חצר/ טופס בקשה לביקור מתואם). במידה והצרכן לא אפשר לנציג התאגיד גישה למד המים במשך יותר מתקופת חיוב אחת והתאגיד לא הצליח, במאמץ סביר, לתאם עם הצרכן ביקור - יבצע התאגיד הערכת צריכה. במקרה זה, הערכת הצריכה תיעשה לפי אומדן הנדסי.

ניתן להעביר אלינו קריאת מונה מדויקת ולמנוע מצב של הערכה, באפשרותך לשלוח אלינו את קריאת מד המים בטופס כאן.

 

איך ניתן לדעת אם בוצעה קריאה בפועל או הערכה?

כאשר החיוב מתבצע על בסיס הערכת קריאה בשל חוסר גישה למד המים תוכלו לראות בחשבון המים סימון "1" והערה בעניין ההערכה.

בכל מקרה בו לא התאפשרה קריאת מד המים יחויב התושב בהערכה על בסיס נתוני הצריכה
הרגילה בנכס.

יש לוודא שמד המים נגיש לקריאה. במידה ולא, באחריות הצרכן לאפשר לתאגיד גישה לקריאת המונה במועדים הקבועים. בהתאם לכללים, תיאום ביקור כרוך בתשלום. לתאום ביקור פנו אלינו בטופס אונליין.

 


סגרתי את מגוף (שיבר) המים, אינני צורך מים - האם אחויב בכל זאת בתשלום?

כן. על פי הנחיית המחוקק, צרכן יחויב באגרת מינימום בגובה 3 מ”ק לחודשיים במידה וצריכתו שווה או נמוכה מכמות זו.

 


אני סבור כי יש לי נזילת מים. מה עושים?

כדי לבדוק האם קיימת נזילה בצנרת הפרטית שלכם, עליכם לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. אם הוא ממשיך להסתובב, זה עלול להעיד על נזילה.

במידה והתגלתה נזילה בנכס יש לתקנה באופן מידי. לאחר מכן רשאי הצרכן להגיש בקשה להקלה בתעריף בגין כמות המים שאבדה בנזילה, בהתאם להוראות החוק. 

לטופס להגשת הבקשה לחצו כאן

התנאים להכרה בנזילה הינם:

• צריכת המים בתקופת הנזילה שווה או עולה על 150% מ”הצריכה הרגילה", כפי שהוגדר בחוק: " 'צריכה רגילה' - הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות, אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין".
• טרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
• במד משויך - לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב 12 - החודשים, שקדמו למועד תקופת החיוב שבעבורה מבוקשת ההכרה.
• במד ראשי - לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב 24 - החודשים, שקדמו למועד תקופת החיוב שבעבורה מבוקשת ההכרה.
• הצרכן הצהיר כי החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה.
חובה לצרף לבקשה אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.

 

הברז שלי מטפטף. האם זה משמעותי?

בוודאי. ברז מטפטף גורם לבזבוז מים, ולכן, גם אם הוא אינו משמעותי לחשבון המים, כדאי למנוע את בזבוז המים, שהנם משאב יקר מאוד.

כדי לדעת כמה מים מתבזבזים מהטפטוף תוכלו להניח מתחת לברז כוס או כל כלי אחר שיאפשר לך לבדוק בתוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה.

על פי החוק, האחריות לתיקון נזילות בצנרת המים הפרטית בנכס (החל ממד המים הראשי) מוטלת על הצרכנים.

 

לדעתי מד המים אינו מדייק. האם ניתן לבדוק את מד המים?

צרכן רשאי לדרוש בדיקה עבור מד המים המותקן ברשת המים בנכס שברשותו.

מד המים ייבדק במבדקה שאושרה על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב.

בעד בדיקת מד מים כאמור ישלם הצרכן מראש אגרת בדיקת מד מים.
.
במידה והבדיקה תמצא כי מד המים אינו תקין, תוחזר האגרה לצרכן.

צריכות המים הבאות ממד המים החדש יבחנו ובהתאם לכך החיוב הכספי בגינם.

לבקשה לבדיקת מד המים :  צור קשר

 

כיצד אדע האם מד המים בדירתי אינו גורם לחילול השבת?

למדי המים המשדרים, המדווחים בפרקי זמן מוגדרים נתונים על צריכת מד המים שלך, אישורי כשרות מחמירים, עליהם תוכלו לקרוא כאן.

 

שכחתי לשלם חשבון, האם אחויב בריבית פיגורים?

כן. אי תשלום חשבון במועד המצוין על גבי חשבון המים יגרור תוספת ריבית פיגורים החשב הכללי.

 

האם אני רשאי לנתק את מד המים המשויך ו/או ראשי?

צרכן אינו רשאי לנתק בעצמו את מד המים. הגוף היחיד המוסמך לנתק מד מים הינו מניב.
כל בקשה לניתוק תבחן לגופו של עניין.

ניתוק מד המים כרוך בתשלום אגרת ניתוק הקבועה בחוק,  ששיעורה משתנה מעת לעת.

 

האם לאחר ניתוק המד אחויב לשלם תשלום מזערי (דמי שימוש קבועים)?

צרכן שהגיש בקשה לניתוק מד המים המשויך, ושילם אגרת ניתוק, לא יחויב בתשלום דמי שימוש קבועים. יחד עם זאת, במידה והנכס מצוי בבית משותף ו\או מבנה מסחרי, בו קיים מד מים ראשי, יחויב הצרכן בהפרשי המדידה (צריכה משותפת) שירשמו, גם אם מד המים המשויך נותק ממערכת המים.

 

האם מותר לצרוך מים ללא מד?

לא. צריכת מים בלא מד הינה עבירה.

המחוקק מתייחס לחובת חיבור נכס למד מים ב"תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970", תוספת שנייה סעיף 1.05 (א):

"חיבור מערכת לאספקת מים בבניין יבוצע באמצעות מד - מים ראשי ומדי - מים נפרדים לכל צרכן מים בבניין וכמפורט בהל"ת".

 

האם מניב אחראית לצנרת הפרטית בביתי?

מניב אחראית על רשת המים העירונית, עד למד המים הראשי (משותף) בכל נכס.

האחריות על רשת המים, ממד המים הראשי בנכס ועד למדים הפרטיים, חלה על כל דיירי הנכס. האחריות ממד המים הפרטי ואילך חלה על כל יחידת דיור בפני עצמה. אחריות זו כוללת גם אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

 

מי אחראי לנקות את מיכלי האגירה בבניין?

על דיירי הבניינים, בהם קיימים מיכלי מים על גג הבניין או במקום אחר, חלה אחריות לשמור על ניקיון המיכלים ולסגור את הכניסות על מנת למנוע זיהום של מים ממקורות חיצוניים.

 

ברצוני לחבר נכס חדש לראשונה למערכת המים. מה עלי לעשות?

על מנת לחבר נכס לראשונה למערכת המים, עליך להגיש למניב בקשה בכתב, וכן לשלם אגרה עבור חיבור מד-מים בנכס. לבקשה יש לצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים, כמפורט בנהלים להיתר בניה ו/או טופס 4.

מניב תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים.

 

מדוע כדאי להירשם לשירות קבלת חשבון המים במייל?

קבלת חשבונית במייל מהווה רווח גם לך וגם לסביבה:
 החשבוניות מגיעות במועדן אל תיבת הדוא"ל הפרטית שלך, כפי שתוגדר על ידך.
 לנוחיותך, החשבוניות זמינות לצפייה בכל עת, מהמחשב או מכל מכשיר אחר.
 הודות לחיסכון בנייר - כדור הארץ שלנו יהיה ירוק יותר.

להרשמה לחשבונית במייל: (קישור לעמוד הרלוונטי)

 

מהן שעות הפתיחה של מחלקת שירות לקוחות במניב?

סניף רמת אליהו,  זלמן שניאור 23:

ימים א', ג', ד', ה' - 08:30 עד 14:30.
יום ב' - 08:30 עד 12:00, 16:00 עד 18:30.

סניף גולדה מאיר 11:

ימים: א', ג', ד', ה' - 08:30 עד 14:30.
יום ב' - 08:30 עד 12:00, 16:00 עד 18:30.
יום ו' – 08:30-13:00

סניף הכרמל 20, בניין עיריית ראשון לציון, קומת הגלריה:

ימים: א', ג', ד', ה' -  08:30 עד 15:00.
יום ב' - 08:30 עד 12:00, 16:00 עד 18:30.
ביום ד' בשעות 16:00 עד 18:30 יינתנו כל השירותים למעט אישור לטאבו וביצוע החלפת משלמים.

 

לבירורים ותשלומים – חשבון המים - מענה טלפוני:

ניתן לפנות למוקד הבירורים בטלפון: 1-800-351-110 (חינם מטלפון קווי בלבד).

ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 22:00.
יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 עד 12:00.

 

אמצעי תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

באמצעות "תיק תושב" באתר (להכניס קישור).
טלפון רב קווי: 1-599-501-009
טלפון 1-800-351-110 (חינם מטלפון קווי בלבד).

 

טלפון חירום לדיווח על תקלות מים וביוב -24 שעות ביממה:

טלפון (חינם מטלפון קווי): 1-800-800-181
מוקד 106

 

מען לשליחת פניות, טפסים ועוד:

כתובת דואר אלקטרוני: meniv@meniv-rishon.co.il
פקס: 03-9483262
משלוח דואר: שדרות היובל, ת"ד 8515, ראשון לציון, מיקוד: 7518302.

 

לאן פונים על מנת לפנות ביוב?

במידה ואינכם מחוברים למערכת הביוב ונעזרים בבור ספיגה לאיסוף הביוב, באפשרותכם לפנות בבקשה לפינוי הביוב באמצעות טופס אינטרנטי,

 אין צורך להגיע למשרדינו! מלאו את הטופס כאן

 

לאן מועברים מי הביוב של ראשון לציון?

ראשון לציון בנויה על רכס הר, המתחיל מגובה פני הים, בחוף הים, ומסתיים באזור שכון המזרח, בגובה של כ- 100 מ' מעל פני הים. טופוגרפיה זו מאלצת אותנו להתמודד עם רכסי הרים ברחבי העיר. ישנן שתי דרכים לטפל בשפכי העיר:
1. העברתם בהסנקה (בלחץ) ממכוני הביוב.
2. העברתם בגרביטציה (כבידה - העברה ממקום גבוה לנמוך).

ברחבי העיר פזורים כ -6 מתקני ביוב, המתוחזקים ברמה יומיומית ונשלטים בכל רגע נתון על ידי מערכת בקרה מרחוק. במערב העיר נמצא מתקן טיהור שפכים של האיגודן, המרכז ומטפל בשפכי גוש דן.

 

כיצד נמנע סתימות בביוב?

ישנם חומרים ומוצרים אשר הצטברותם גורמת לסתימות בביוב הביתי והעירוני, ולכן כדאי להימנע מהשלכתם לאסלות, ביניהם: מגבונים, טיטולים, תחבושות היגייניות, מקלוני אוזניים, ניילונים, סמרטוטים, שערות, שמן ושאריות מזון.

 

קיבלתי הודעה כי ברחוב שלי יבוצעו עבודות שדרוג לקו המים/הביוב. האם זה ישפיע על שגרת החיים שלי?

ביצוע עבודות שדרוג תשתיות מצריך עריכת שינוי זמני בסדרי הנסיעה/החניה ברחוב.

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

 

שאלות ותשובות