הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה למסירת קריאת מד מים ע"י צרכן במקרים של חצר נעולה

​​​​​​​​הסבר כללי בנוגע להליך הבירור

  1. בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב ( אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה), תשע"א - 2011, חלה חובה על תאגיד המים לבצע קריאות מדי מים ולהחליף את מדי המים הישנים והתקולים ברחבי העיר.
  2. מד מים שאינו נגיש יחויב בהערכת צריכה.

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
בקשה למסירת קריאת מד מים ע"י צרכן במקרים של חצר נעולה

פרטי המשלם (ועד הבניין או מגיש הבקשה)


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

פרטי הנכס

הצהרת המבקש

  1. מד המים הנמצא בחזקתי אינו נגיש באופן סדיר לקריאה על ידי נציג התאגיד מהסיבה ששער חצרי נעול.
  2. ידוע לי שניתן להסיר את בעיית חוסר נגישות מד המים ע"י הפקדת מפתח לחצרי בידי מניב או ע"י ביצוע ביקור מתואם ע"י מניב לשם קריאת מד המים בכל תקופת חיוב (בין התאריכים 1-10 לחודש ביצוע הקריאות), אולם אינני מעוניין באף אחת מהאפשרויות הנ"ל. לפיכך, פניתי למניב בבקשה לקבל ממני את קריאת מד המים התקופתית אותה אבצע בעצמי.
  3. ידוע לי כי לאחר כל שלוש קריאות שאמסור למניב, אדרש לבצע תיאום של ביקור לשם ביצוע הקריאה הבאה ע"י נציג של מניב, בתשלום הקבוע לשם כך בדין.
  4. ככל שלא תתאפשר גישה לחצר הנעולה במועד הנדרש להחלפת מד מים, אבצע תיאום של ביקור נציג מניב, באופן מיידי ובתשלום הקבוע לשם כך בדין.
  5. ידוע לי שקיומו של הסדר מסירת הקריאות למניב מותנה בכך שאינני מחויב בהפרשי מדידה ("צריכה משותפת") ואינני בעל פוטנציאל חיוב שכזה.
  6. למניב שמורה הזכות להודיע לי על ביטול הסדר מסירת הקריאות, מכל סיבה שהיא ובכל עת.