הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה - מד משוייך

​​​​הסבר כללי בנוגע להליך

צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים:

  • צריכת המים בתקופת הנזילה הינה פי אחד וחצי או יותר מצריכת המים בתקופה המקבילה.
  • ניתן להגיש הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
  • ניתן להגיש הבקשה בתנאי שלא הוכרה הקלה בחיוב מים בגין נזילה ב 21- החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה נדרשת ההכרה.
  • חובה לצרף חשבונית מאינסטלטור המעידה על הנזילה ומיקומה המדויק.
  • ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד.
  • צריכה שהוכרה על ידי התאגיד כנובעת מנזילה תוסב לתעריף נזילה.

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
פרטי המשלם

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

פרטי הנכס

הצהרת המבקש
סוגי קבצים: pdf, doc, docx. עד גודל של 2 mb

אני מצהיר בזאת כי הייתה נזילה ברשת המים הפרטית והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה.
שלי נבעה מהנזילה האמורה. כמו כן הנני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה, מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס.
לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור הפרשי מדידה הנובעים מנזילה בעבור תקופות החיוב.