הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח חלון חיפוש

בקשה להפקדת מפתח/קוד כניסה לשער חצר לצורך קריאת מונה והחלפתו

​​​​​​​

טפסים שיש לצרף

* שדות חובה!
פרטי המשלם (ועד הבניין או מגיש הבקשה)

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 04-11111111

לדוגמא: info@meniv-rishon.co.il
פרטי הנכס
הצהרת המבקש

הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שבהתאם ל-כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א- 2011, חלה חובה על תאגיד המים לבצע קריאות מדי המים ולהחליף את מדי המים הישנים והתקולים ברחבי העיר, וכי מד מים שאינו נגיש יחויב בהערכת צריכה.
  1. מד המים הנמצא בחזקתי אינו נגיש באופן סדיר לקריאה על ידי נציג התאגיד מהסיבה ששער חצרי נעול.
  2. הנני מפקיד בזאת בידי התאגיד מפתח/קוד כניסה לשער חצרי לצורך פתיחתו על ידי נציגי התאגיד במועדי ביצוע קריאות מונים תקופתיים, ביקורות יזומות והחלפת מד מים ישן או תקול.
  3. ידוע לי כי הפקדת המפתח/קוד הכניסה בידי התאגיד תחשב כהסרת המניעה לקריאות המונה והחלפתו, ובאחריותי שמד המים בחצרי יהיה נגיש ללא מניעות נוספות כגון: צמחיה עבותה, כלב בחצר, נעול בקופסה, קבור, חפצים על המונה וכו'.
  4. בהסכמתי זו לכניסת נציגי התאגיד למקרקעין הפרטיים שברשותי, לא תהיה לי כל טענה בנוגע להסגת גבול במקרקעין ו/או במיטלטלין, וכניסתם זו אינה מהווה הפרעה ו/או מטרד לאיש מיושבי הנכס.