תוכניות בנייה

תוכניות בניה

מגישים תכניות בנייה? כללים להגשת מפה טופוגרפית

​​לשירות​​כם, מידע חשוב במטרה להקל עליכם את התהליך ככל האפשר.

במעמד הגשת תכניות האדריכלות לעיריית ראשון לציון, יש להגיש מפה טופוגרפית עדכנית, בקנה מידה 1:250. על מנת להקל עליכם וליעל את התהליך ככל האפשר, יש לוודא שהמפה כוללת:

 • גבולות חלקה, מדרכות, כבישים, הפקעות וכל העצמים הקיימים בסמוך לו, דוגמת שוחות ביוב, מים, חשמל, טלפון, ברזי שריפה, עמודי חשמל, ארונות טלפון, ארונות כבלים וכל נתון רלוונטי באזור החלקה.
 • אם במגרש קיימות תשתיות מים וביוב, יש לציין במפה הטופוגרפית את הנתונים הטכניים  בתוך החלקה.
 • המפה הטופוגרפית תכלול תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250, בו יסומן האתר, החלקות הסמוכות לחלקה המוגשת, כבישים, שבילים, שצ"פים וכו', מודגשים וברורים, כולל כל שמות הרחובות.

לתשומת לבכם, עיריית ראשון לציון שולחת למניב עותק אחד של מפה זו. מניב תסמן את חיבורי המים והביוב הקיימים עבור החלקה בנוסף לקווי המים, הביוב והתיעול העירונית הקיימים בסמוך. על הפונה לבדוק עוד לפני התחלת כל עבודה את הנתונים המוגשים במפה הטופוגרפית המאושרת. אם קיים הבדל בין הנתון לבין הקיים בשטח, על הפונה להודיע באופן מידי למניב.​

תוכניות בניה

 

תכנ​ית אינסטלציה

לאחר מכן, על הפונה להגיש למניב, באמצעות יועץ האינסטלציה, תכנית אינסטלציה. במניב מקבלים את התכנית, נספח סניטרי, בפורמט גרמושקא, כמקובל גם על ידי עיריית ראשון לציון. התוכנית תכלול:

 • את הדף הראשון.
 • את המפה הטופוגרפית עם החיבורים המסומנים על ידי מניב.
 • תוכנית פיתוח שטח.
 • סימון ברזי השריפה העירונית הקיימים בקרבת החלקה.
 • תכנית הקומות.
 • חתך לאורך הביוב, סכמת ביוב.
 • מים, מוני מים, בריכת שחייה ועוד.

הנושאים הנבדקים במניב 

 • חיבור מים: האם הפונה משתמש בחיבור המים הקיים לחלקה, לפי המידע שסופק במפה הטופוגרפית המסומנת. אנו מאשרים את התכנית מבחינת המים. לכל חלקה יש חיבור מים אחד. יועץ האינסטלציה רשאי לבקש שינוי בחיבור זה, דבר שיישקל ולאחר מכן תקבע העלות עבור שינוי זה.
 • חיבור ביוב: האם הפונה משתמש בחיבור הקיים בחלקה, לפי המידע שסופק במפה הטופוגרפית המסומנת. אנו מאשרים את התכנית מבחינת ביוב. לכל חלקה יש חיבור לביוב אחד. יועץ האינסטלציה רשאי לבקש שינוי בחיבור זה, דבר שיישקל ולאחר מכן תקבע העלות עבור שינוי זה.
 • חיבור לתיעול: בהתאם לגודל החלקה ולתנאים המיוחדים לה, יינתן חיבור לרשת תיעול ו/או פתרון חלופי. לאישור התכנית חייב להיות פתרון מלא לניקוז מי גשם בחלקה.
 • בריכות שחייה: לכל בריכת שחייה, ציבורית ופרטית, חובה לתכנן ולהתקין מז"ח בכניסה של המים הטריים. ריקון הבריכה יתבצע רק בשעות בהן רשת הביוב לא עמוסה.
 • השקייה: כשמותקנת בחלקה מערכת השקיה המסוגלת להשתמש בחומרים כימיים, חובה להתקין מז"ח.
 • כיבוי אש: עבור אספקת מים למערכת כיבוי אש, ידנית או אוטומטית, יש להתקין מז"ח בקוטר מתאים לצרכי המערכת.
 • מתקנים תעשייתיים: אם החלקה משמשת לייצור כלשהו, המחייב שפיכת חומרים מסוכנים לרשת הביוב העירונית, חובה לתכנן מערכת לטיפול בשפכים, המתאימה לסוג החומרים שיישפכו לרשת. במקרים מסוימים יחויבו מתקיני המערכת לתאם פיקוח עם מניב. לאחר העבודות המתוכננות ולאחר הפעלת המפעל, יש לבדוק את תוצאות הטיפול בתיאום עם מניב.

בסיומו של התהליך, על הפונה למסור למניב קובץ בפורמט DWG של כל התוכנית שאושרה, בדיסק. ניתן לשלוח את הקובץ בדואר אלקטרוני, לכתובת שתסופק לו באמצעות JUMBO MAIL.

למידע נוסף ניתן ליצור איתנו קשר דרך האתר בדף צור קשר